Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ (lần 4).

Title

V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ (lần 4).

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

5188-2021-sgtvt.pdf    
Created at 11/22/2021 4:28 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 11/22/2021 4:28 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt