Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Title

Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Body

Thực hiện chỉ đạo Văn bản số 14405/UBND-KGVX ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;Văn bản số 14405/UBND-KGVX ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh (gửi kèm) để triển khai thực hiện chính sách chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, đề xuất về Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.​

Wed - 01.pdfWed - 01.pdf    

Kem theo Wed - 01.pdfKem theo Wed - 01.pdf


Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 11/30/2021 10:55 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 11/30/2021 10:55 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt