Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: V/v bổ sung xe khai thác trên tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Nam Cát Tiên (Đồng Nai) đến Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Title

V/v bổ sung xe khai thác trên tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Nam Cát Tiên (Đồng Nai) đến Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Body

​Sở Giao thông vận tải Đồng Nai nhận được Văn bản số 553/TB-HTX ngày 23/11/2021 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm về việc bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) đến Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh) đối với xe 51B-12681.

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Căn cứ văn bản số 3431/SGTVT-QLVTPT ngày 05/6/2018 của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai về việc công bố Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm đăng ký thành công biểu đồ chạy xe tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) đến Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh).

Căn văn bản số 2617/SGTVT-QLVTPT ngày 21/5/2021 của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai về việc ngừng xe khai thác tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) đến Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh).

Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Chấp thuận cho Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm được bổ sung xe 51B-12681 (không tăng chuyến) vào khai thác trên tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) đến Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh). Thông tin tuyến khai thác cụ thể như sau:

1. Tên tuyến: Đồng Nai – TP.Hồ Chí Minh.

2. Bến xe nơi đi: Nam Cát Tiên; Bến xe nơi đến: Miền Đông.

3. Mã số tuyến: 5060.1120.A. (QĐ 2548, PL1, tr 42, Stt 2657)

4. Hành trình tuyến: Bến xe Nam Cát Tiên - Đ.Tà Lài, Núi Tượng - QL20 - QL1A - QL13 đến Bến xe Miền Đông và ngược lại.

5. Cự ly tuyến: 143 km.

6. Tổng số chuyến xe/tháng: 210 chuyến/tháng. (QH 480 chuyến).

2

7. Giờ xuất bến tại:

- Bến đi Bến xe Nam Cát Tiên:

+ Nốt tài 1: 03 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 2: 05 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 3: 06 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 4: 07 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 5: 08 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 6: 10 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 7: 11 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30. (bổ sung)

- Bến đến Bến xe Miền Đông: (Tương ứng với giờ xuất bến tại Bến xe Nam Cát Tiên)

+ Nốt tài 1: 12 giờ 30 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 2: 13 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 3: 13 giờ 45 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 4: 14 giờ 45 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 5: 15 giờ 45 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 6: 15 giờ 15 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

+ Nốt tài 7: 16 giờ 15 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

8. Danh sách xe khai thác: 13 xe.

Còn tiếp tải văn bản đầy đủ

Wed -02.pdfWed -02.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 11/30/2021 10:58 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 11/30/2021 10:58 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt