Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Title

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Body

​Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung Tâm Quản Lý Điều Hành Vận Tải Hành Khách Công Cộng

A-144-2022-1.pdfA-144-2022-1.pdf​​Expires

 

Display

Yes

Attachments

A-144-2022-1.pdf    
Created at 4/14/2022 9:57 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 6/17/2022 3:51 PM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt