Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Dịch vụ công đổi giấy phép lái xe

Title

Dịch vụ công đổi giấy phép lái xe

url

http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

3

PKey

Dịch vụ công

PKey:ID

22

Attachments

Created at 4/21/2017 9:33 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt
Last modified at 4/21/2017 9:35 AM by DONGNAI\nguyentd.sgtvt