THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 VĂN PHÒNG SỞ

 

​​​​​​VĂN PHÒNG SỞ

Chánh Văn phòng Sở​

NguyenThanhDam.jpg


​​Họ và tên: Nguyễn Thanh Đạm

Ngày sinh: 01/08/1975

Nơi sinh: Quyết Thắng - Biên Hòa - Đồng Nai

Nguyên quán: Sơn Tây - TP. Hà Nội


Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Xây dựng

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0913.690237

Phó Chánh văn phòng

HoangThiDiemThuy.jpg

Họ và tên: Hoàng Thị Diễm Thúy

Ngày sinh: 01/03/1978

Nguyên quán: Cà Mau


Trình độ:

- Chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân tin học

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0989.358151Phó Chánh văn phòng

NguyenVanKy.jpg

Họ và tên: Nguyễn Văn Kỳ

Ngày sinh: 01/01/1986

Nguyên quán: Yên Thành - Nghệ An


Trình độ:

- Chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Chính trị: Cao cấp


Điện thoại: 0987.964022


Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức văn phòng sở:

         1. Chức năng

 Văn phòng Sở là phòng quản lý chuyên môn thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo và bồi dưỡng; công tác cải cách hành chính, pháp chế; công tác hành chính quản trị, bảo vệ, quốc phòng-an ninh, dân quân tự vệ; quản lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan; quản lý bộ phận Một cửa; ISO; quản lý công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử; công tác văn thư lưu trữ; kế toán tài vụ và công tác tiếp công dân.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ 

- Tham mưu thành lập, sáp nhập, giải thể, kiện toàn về tổ chức của các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở GTVT theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở GTVT theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành chức năng nhiệm vụ của phòng, ban, khoa, đội trực thuộc các đơn vị.

- Tham mưu về công tác tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động; tham mưu phê duyệt kế hoạch, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đúng các quy định về công tác tuyển dụng.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động công chức, viên chức; tham mưu điều động, biệt phái công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tỉnh về công tác cán bộ.

- Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên của Sở. Tham mưu cử đi đào tạo và quản lý tình hình học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn của công chức, viên chức, nhân viên Sở.

- Thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nghỉ mất sức, tử tuất, thôi việc đối với công chức, viên chức quản lý; công chức, nhân viên của cơ quan Sở và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc hiện theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý; công chức, viên chức biệt phái, nhân viên cơ quan Sở hàng năm và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan trực tiếp công chức, viên chức, nhân viên Sở.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với công chức, viên chức Sở hàng năm theo quy định.

- Thực hiện quản lý hồ sơ của công chức, viên chức quản lý; công chức, nhân viên cơ quan Sở và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo quy định.

- Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất về công tác quản lý công chức, viên chức.

- Quản lý, theo dõi công tác xuất nhập cảnh của công chức, viên chức, nhân viên của Sở.

b) Về công tác pháp chế, cải cách hành chính

- Chủ trì, phối hợp các Phòng, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu đề xuất xây dựng, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND, HĐND tỉnh. Chủ trì, phối hợp các Phòng liên quan góp ý dự thảo các văn bản QPPL của các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

- Chủ trì, phối hợp các Phòng, đơn vị liên quan tham mưu lập kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành; tham mưu củng cố, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật của cơ quan.

- Chủ trì, phối hợp các Phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình hình thực thi pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành.

- Chủ trì, phối hợp các Phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Thường trực công tác cải cách hành chính, tham mưu xây dựng các kế hoạch về cải cách hành chính của Sở hàng năm.

- Thường xuyên cập nhật rà soát, nhằm đề xuất điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

- Theo dõi và tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế “Một cửa”.

- Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Sở và các báo cáo về cải cách hành chính theo quy định.

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

c) Về công tác thi đua, khen thưởng và chấp hành kỷ luật

- Tham mưu xây dựng, ban hành, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, định kỳ, đột xuất việc chấp hành kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, nhân viên Sở.

- Đề xuất Giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xử lý các trường hợp vi phạm về kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

- Tham mưu giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan Sở, Hội đồng kỷ luật Sở xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng hàng năm. Tham mưu thực hiện các chương trình, kế hoạch của Khối thi đua phát động. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

- Hướng dẫn thủ tục, tổng hợp thành tích và tham mưu cho Sở trong việc xét, đề nghị khen thưởng thi đua cho các đơn vị, cá nhân thuộc ngành. 

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến của Sở.

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định.

d) Về công tác hành chính quản trị, văn thư lưu trữ và kế toán-tài vụ

- Theo dõi số lượng, tình trạng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý.

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, quản lý, cấp phát văn phòng phẩm, biên lai ấn chỉ, các loại phôi của cơ quan Sở theo quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân, tiếp khách, phục vụ các ngày Lễ, Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện làm việc, phục vụ công tác của lãnh đạo Sở. Đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ trong cơ quan Sở và vệ sinh môi trường tại cơ quan.

- Quản lý sử dụng xe ô tô của cơ quan Sở để phục vụ công tác của lãnh đạo Sở, các Phòng của Sở theo đúng quy định.

- Phối hợp cùng Công đoàn cơ quan Sở tham mưu đề xuất các hoạt động phúc lợi khác cho công chức, viên chức biệt phái, nhân viên trong cơ quan Sở.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng Quy chế văn thư  lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định, bảo mật và an toàn.

- Quản lý, kiểm tra thể thức, nội dung văn bản đi của Sở trước khi phát hành; quản lý văn bản đến, văn bản “Mật”...theo quy định.

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản tài liệu đưa vào lưu trữ theo quy định. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định. Thực hiện trích lục, sao y tài liệu theo quy định. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ về kế toán, tài chính của cơ quan Sở theo quy định của pháp luật; tổ chức thu, trích nộp các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của cơ quan Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý của Sở, theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

- Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm các nguồn kinh phí của cơ quan Sở.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Sở.

- Xây dựng, theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở.

e) Một số nhiệm vụ khác

- Tham mưu thực hiện và theo dõi công tác quốc phòng an ninh, công tác Dân quân tự vệ của Sở. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ quan Sở.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy cơ quan Sở.

- Tham mưu thực hiện, theo dõi công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở; công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Sở.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở hàng năm.

- Xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử của Sở.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng, đơn vị liên quan bố trí địa điểm và sắp xếp chương trình làm việc của Lãnh đạo Sở với các cơ quan, đơn vị hoặc khách đến liên hệ công tác với Sở.

- Tổng hợp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở và các Phòng.

- Làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng, các cuộc họp của Ban giám đốc Sở khi có chỉ định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổ chức của Văn phòng Sở gồm Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên, cán sự, nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ, trong đó:

- Chánh Văn phòng: Trực tiếp giúp lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng. Chánh Văn phòng được ký thừa lệnh Giám đốc Sở trong các loại văn bản: về yêu cầu xác minh, trả lời kết quả xác minh giấy phép lái xe; lịch công tác tuần, giấy giới thiệu, giấy mời gửi các Sở, các đơn vị; trích lục, sao y văn bản và một số loại giấy tờ khác khi được Giám đốc ủy quyền.

- Phó Chánh Văn phòng: trực tiếp giúp Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở trong quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Phó Chánh Văn phòng được ký thay Chánh Văn phòng các loại giấy tờ, văn bản trên khi được Chánh Văn phòng giao.

- Các vị trí khác: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai