THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 Thanh Tra Sở

 

HINH TTS.jpg
   Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, được cấp kinh phí từ ngân sách để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh ừa tỉnh Đồng Nai và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

   Trụ sở làm việc của Thanh tra Sở đặt tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chức năng và nhiệm vụ

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011, Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/05/2013 của Chính phủ và các quy định có liên quan, cụ thể:

1.    Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

2.    Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.

3.    Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn-kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, gồm:

a)   Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị (nếu có) do ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý.

b)   Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

c)   Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

d)   Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp.

đ) Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phâncấp.

e)     Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.

g)   Phối hợp và hỗ trợ ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Gỉao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.

4.    Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai giao.

5.    Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6.    Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.

7.    Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

8.    Thực hiện công tác tiếp cồng dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Sở và của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, gồm:

a)   Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

b)   Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai; xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

c)   Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

d)   Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực Giao thông vận tải ở địa phương theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

đ) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9.    Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các Sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải thành lập.

10. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.

11. Quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền nâng lương, tuyển dụng, hưu trí, thôi việc, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Thanh tra Sở theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

12. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật

Cơ cấu tổ chức trung tâm

      Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở gồm Lãnh đạo Thanh tra Sở và các Đội Thanh tra giao thông:

    1/ Lãnh đạo Thanh tra Sở (Chánh Thanh tra và 02 Phó Chánh Thanh tra).

    2/ Đội Thanh tra giao thông số 1 (Thanh tra Hành chính-Tổng hợp).

    3/ Các Đội thanh tra chuyên ngành gồm:

    a) Đội Thanh tra giao thông số 2 (Phụ trách đường thủy);

    b) Đội Thanh tra giao thông số 3 (Khu vực thành phố Biên Hòa);

    c) Đội Thanh tra giao thông số 4 (Khu vực thị xã Long Khánh);

    d) Đội Thanh tra giao thông số 5 (Khu vực huyện Vĩnh Cửu);

    đ) Đội Thanh tra giao thông số 6 (Khu vực huyện Tân Phú - Định Quán);

   e) Đội Thanh tra giao thông số 7 (Khu vực huyện Trảng Bom - Thống Nhất);

   g) Đội Thanh tra giao thông số 8 (Khu vực huyện Long Thành - Nhơn Trạch);

    h) Đội Thanh tra giao thông số 9 (Khu vực huyện Xuân Lộc - Cẩm Mỹ);

  

Thông tin liên hệ

- Trụ sở: KP4, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai

- ĐT: 02513.918.007 - Fax: 02513.918.220

- Email: ttgtdongnai1@gmail.com

Lãnh đạo đơn vị:​

​Chánh thanh tra


NGUYEN_PHAN_TRONG.jpg

Họ và tên : Nguyễn Phan Trong

Ngày sinh : 04/5/1981

Nơi  sinh : Đồng Nai

Nguyên quán : Đồng Nai

Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư XD cầu đường,                            Cử nhân Luật

- Chính trị : Cao cấp LLCT

Điện thoại : 0909.704.020

Email : trongnp.sgtvt@dongnai.gov.vn

​Phó Chánh thanh tra

TRAN_TIEN_DUNG.jpg
 

Họ và tên : Trần Tiến Dũng

Ngày sinh : 28/8/1963

Nơi sinh : Đồng Nai

Nguyên quán : Đồng Nai

 

Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư XD cầu đường

- Chính trị : Cao cấp LLCT

 

Điện thoại : 0913.757.447

Email : dungtt.sgtvt@dongnai.gov.vn

Phó Chánh thanh tra

NguyenCongDang.jpg

Họ và tên : Nguyễn Công Đáng

Ngày sinh : 03/12/1973

Nơi  sinh : Long An

Nguyên quán : Bến Lức - Long An

Trình độ :

- Chuyên môn : Kỹ sư XD cầu đường

- Chính trị : Trung cấp LLCT

Điện thoại : 0918.492.373

Email : congdang1204@gmail.com​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai