THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
 

 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

​​​​​​

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


Trưởng phòng

VuXuanDu.jpg

Họ và tên: Vũ Xuân Dự

Ngày sinh: 16/04/1981

Nơi sinh:  Nam Lợi - Nam Định – Hà Nam Ninh

Nguyên quán: Nam Lợi - Nam Định - Hà Nam Ninh

Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư điều khiển học kỹ thuật GTVT

- Chính trị: Cao cấp

 

Điện thoại: 0919.112244

Phó Trưởng phòng

 


Họ và tên: Nguyễn Hữu Đức

Ngày sinh: 10-01-1986

Nơi sinh:  Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai

Nguyên quán: Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

Trình độ: 

- Chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố.

- Chính trị: rung cấp.

 

Điện thoại: ​0912867479
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phòng Kế hoạch - Tài chính:

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch-Tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở GTVT, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý; quản lý tài chính đầu tư xây dựng; quản lý tài chính của ngành.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Về công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng

- Chủ trì tham mưu lập quy hoạch, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch ngành GTVT tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Đồng Nai và của vùng.

- Tham gia góp ý các đề án, quy hoạch về lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề án, dự án trung hạn, dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành GTVT theo các Nghị quyết, Chỉ thị có liên quan đến ngành và hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong toàn ngành.

- Tham mưu xây dựng các kế hoạch, chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

- Tham mưu lập, phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm giao cho các đơn vị trực thuộc. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị trực thuộc, của ngành để báo cáo UBND tỉnh và Bộ GTVT theo quy định.

- Theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương xây dựng phát triển giao thông theo quy hoạch GTVT của tỉnh, giao thông nông thôn tại địa phương.

- Tham gia góp ý đối với các quy hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng các công trình liên quan đến hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa và quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh.

- Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển do Sở quản lý trên địa bàn tỉnh, theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch ngành, đề xuất với UBND tỉnh để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch.

-  Cập nhật, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai các dự án về giao thông thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, quản lý, triển khai thực hiện ký kết hợp đồng đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở GTVT. Sau khi ký hợp đồng, thực hiện bàn giao cho Phòng Quản lý giao thông kiểm tra, theo dõi tiến độ dự án.

- Trình UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, thống kê, báo cáo cung cấp thông tin kinh tế về lĩnh vực quản lý của ngành.

b) Về công tác quản lý tài chính

- Hướng dẫn, phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở lập dự toán thu-chi chi tiết nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và tổng hợp để gửi Sở Tài chính thẩm định. Tổng hợp, cân đối lên danh mục dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cụ thể theo các nhiệm vụ, chương trình hoạt động thường xuyên của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc và chủ trì triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp, xây dựng dự toán thu - chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp; kế hoạch phân bổ, sử dụng các nguồn vốn khác theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổng hợp, cân đối lên danh mục phân bổ dự toán sử dụng nguồn sự nghiệp giao thông và các nguồn vốn khác do ngân sách cấp cho ngành hàng năm.

- Kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở, theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài sản, điều chuyển tài sản, thu hồi tài sản, thanh lý tài sản, mua sắm tài sản công của các đơn vị trong giới hạn phân cấp của Sở. Kiểm tra việc thực hiện chế độ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật tại Thanh tra Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Kiểm tra công tác công khai tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định của nhà nước.

- Định kỳ 06 tháng, cuối năm kế hoạch, phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc tổng hợp lập dự toán bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giao cho cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Tổng hợp báo cáo các nguồn vốn được ngân sách nhà nước giao cho Sở hàng năm theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính định kỳ vào hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Phối hợp Sở Tài chính kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Phối hợp với các phòng có liên quan tổng hợp báo cáo tình hình tài chính ngành phục vụ thanh tra, kiểm toán hàng năm.

c) Một số nhiệm vụ khác

- Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý công chức, viên chức biệt phái, nhân viên thuộc Phòng.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp giao ban Sở hàng tháng và các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì về lĩnh vực quản lý của Phòng và dự thảo thông báo kết luận trình ký.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc Sở phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch-Tài Chính được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, viên chức biệt phái, nhân viên, trong đó:

- Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm phân nhiệm vụ, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ thuộc phòng.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai