THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Tin cải cách hành chính
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC
Cập nhật 06/04/2023 10:08 Xem với cỡ chữ

​         Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 04/04/2022, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Văn bản số 1175/SGTVT-VP về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu.

Theo đó, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, kiểm tra, giám sát đối với công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, nhất là phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia đóng góp ý kiến, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

2. Quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu phòng, đơn vị trong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục dứt điểm tình trạng giao khoán cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu công tác cải cách hành chính.

3. Thường xuyên tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kịp thời báo cáo Sở các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để chỉ đạo xử lý kịp thời hoặc kiến nghị xử lý.

4. Khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, nhất là các mục tiêu về tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn (tối thiểu 96%), hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (tối thiểu 70%), tỷ lệ thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, tỷ lệ hài lòng người dân (tối thiểu 93%), đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính (10% tổng số thủ tục), kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ (tối thiểu 50% số đơn vị trực thuộc Sở); khắc phục dứt điểm các tồn tại của năm 2022 để đến thời điểm cuối năm mới tổ chức thực hiện nên kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra.

5. Chủ động phối hợp giữa các Sở, ngành và giữa các đơn vị, bộ phận, công chức, viên chức trong nội bộ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

6. Triển khai phong trào đề xuất các sáng kiến, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính, nhất là các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; có động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân được tỉnh công nhận sáng kiến cải cách hành chính.

7. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thường xuyên thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thực hiện việc thi hành, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đến đối tượng tác động, hiệu quả quản lý Nhà nước để kịp thời đề xuất xử lý.

8. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể:

- Rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng việc tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính theo lộ trình quy định; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu đã giao hàng tháng, hàng quý; triển khai các giải pháp hiệu quả để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, bố trí nhân sự phù hợp để truyền thông về lợi ích, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trực tiếp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp đạt yêu cầu đề ra (đúng hạn trên 96%); khắc phục dứt điểm tình trạng buông lỏng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp dẫn đến việc giải quyết sai quy trình theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, một số hồ hơ trễ hạn kéo dài, dừng trả hồ sơ chưa đúng quy định, không nhập dữ liệu lên phần mềm một cửa Egov, kết thúc hồ sơ khi chưa có kết quả trả người dân dẫn đến phản ánh, kiến nghị lên Tổng đài 1022; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hẹn. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình.

9. Từng phòng, đơn vị chủ động tham mưu triển khai các nội dung, phương pháp tuyên truyền cần thiết, thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, nhất là người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng nội dung chung chung, hình thức chưa phù hợp như các năm trước đây; tập trung tuyên truyền các quy định, chủ trương mới về cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Giao thông vận tải như: thực hiện đổi Giấy phép lái xe trực tuyến, đăng ký lịch đăng kiểm xe cơ giới, phương pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến,..

10. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; chú trọng bồi dưỡng đạo đức công vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ các cơ quan, đơn vị.

11. Tập trung thực hiện đạt mục tiêu các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, cụ thể:

- Tổ chức truyền thông, hướng dẫn hiệu quả, thiết thực để người dân tích cực tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phấn đấu đạt chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến tối thiểu 70% cấp Sở, tỷ lệ giao dịch thanh toán không tiền mặt các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 30% tại cấp Sở.

- Triển khai công tác số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, đảm bảo mục tiêu kết quả giải quyết hồ sơ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp tối thiểu đạt 60% tại cấp Sở trong năm 2023.

- Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử để điều hành, xử lý công việc (không dừng ở chức năng gửi, nhận văn bản), triển khai sử dụng đầy đủ chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản điện tử; khắc phục dứt điểm tình trạng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở ký văn bản giấy để phát hành, chưa đảm bảo tỷ lệ phát hành 100% văn bản điện tử theo quy định.

12. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm một cửa Egov), hệ thống camera để nâng cao hiệu quả việc kiểm tra; khắc phục dứt điểm tình trạng buông lỏng quản lý, không kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc có kiểm tra nhưng chưa phát hiện thiếu sót, hạn chế tuy nhiên khi Đoàn kiểm tra cấp tỉnh kiểm tra vẫn phát hiện nhiều thiếu sót, hạn chế đã tồn tại từ các năm trước.

13. Giao Văn phòng Sở tăng cường công tác kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; kịp thời báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp hoặc thực hiện không đúng quy trình thủ tục theo quy định.

20230404-1.jpg

         
Người đưa tin: Nguyễn Văn Kỳ

CÁC TIN KHÁC

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai