THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Chức năng nhiệm vụ
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy phép đào tạo lái xe mô tô của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Lộc
Cập nhật 25/07/2023 10:58 Xem với cỡ chữ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép đào tạo lái xe mô tô của Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Xuân Lộc
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG NAI
Căn cứ Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới
đường bộ;
Căn cứ Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT
ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày
22/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Thông tư
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Văn bản số 05/CV-TTGDNN-GDTX ngày 19/04/2023 của Trung tâm
GDNN- GDTX huyện Xuân Lộc về việc nộp lại Giấy phép đào tạo lái xe mô tô
hạng A1;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 01 Giấy phép đào tạo lái xe mô tô số 1147/GP- SGTVT
ngày 01/03/2017 và 01 Văn bản số 4567/SGTVT-QLNL ngày 20/7/2017 của Sở
Giao thông vận tải Đồng Nai cấp cho Trung tâm GDNN- GDTX huyện Xuân Lộc
(bản pho to).
Lý do: Trung tâm GDNN- GDTX huyện Xuân Lộc tạm dừng đào tạo sát
hạch lái xe mô tô hạng A1 từ tháng 04 năm 2021.

CÁC TIN KHÁC

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai