THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về kết quả xử lý hồ sơ của bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải 
Số lượt truy cập
Tin cải cách hành chính
Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024
Cập nhật 08/01/2024 11:02 Xem với cỡ chữ

​        Để cụ thể hóa Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2024; Ngày 08/01/2024, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SGTVT về việc Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024.

20230108-1.jpg

Mục tiêu công tác cải cách hành chính năm 2024 của Sở Giao thông vận tải:

1. Về Cải cách thể chế:

- 100% các phòng được phân công chủ trì tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn và quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành được rà soát, kiến nghị xử lý đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả thực thi, tiếp cận thông tin pháp luật.

2. Về Cải cách thủ tục hành chính:

- 100% thủ tục hành chính, quy trình nội bộ điện tử các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời theo quy định;

- 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tích hp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng; 70% hồ sơ thủ tục hành chính có hồ sơ mẫu;

- 100% thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được thực hiện rà soát, thống kê, công bố, công khai và 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành được rà soát, đánh giá, trình phê duyệt phương án đơn giản hóa trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 theo lộ trình được giao tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đề xuất đơn giản hóa tối thiểu 10% số thủ tục hành chính; rà soát kiến nghị cắt giảm thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu;

- Tiếp tục thực hiện việc số hóa đảm bảo tối thiểu 70% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp (ngoại trừ một số thủ tục có tính đặc thù) tối thiểu 80%;

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến; trong đó, 100% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%;

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 97%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 94%;

- Tối thiểu 97% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dứt điểm trong thời gian quy định; tỷ lệ người dân hài lòng về việc xử lý phản ánh kiến nghị đạt tối thiểu 93%.

3. Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

- Hoàn thiện quy định tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của tỉnh nhằm góp phần khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Tiếp tục rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp; tiếp tục  giảm số lượng, tinh giản bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình và phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành. 

4. Về Cải cách chế độ công vụ

- 100% cơ quan hành chính, 90% đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- 100% công chức, viên chức được bố trí đúng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm khi được phê duyệt.

- Tối thiểu 50% công chức, viên chức được bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc và vị trí việc làm; trong đó, đảm bảo 100% công chức viên chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ của Sở được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến cải cách hành chính, quy trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công, tiếp nhận hồ sơ, sử dụng phần mềm (phần mềm một cửa, phần mềm chuyên ngành...) trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- 100% hồ sơ công chức, viên chức được quản lý, cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức.

5. Cải cách tài chính công:

- Tích cực góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh về quản lý ngân sách, quản lý tài sản công, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc một phần chi thường xuyên; giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo lộ trình quy định và tình hình thực tiễn của ngành.

6. Về Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:

- Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thông suốt, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang quản lý.

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; 100% các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán không tiền mặt các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 30%.

- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hồ sơ đặc thù); 100% công chức giữ chức vụ lãnh đạo sử dụng chữ ký số xử lý, điều hành công việc.

Để đạt được mục tiêu đó Giám đốc Sở GTVT yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kết quả triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và làm cơ sở bình xét thi đua trong năm 2024 đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Người đưa tin: Nguyễn Văn Kỳ​
CÁC TIN KHÁC

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban biên tập Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: 18 Phan Chu Trinh- Phường Quang Vinh –TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0613)847320 - Số Fax: (0613)942248 – 840768 - Email: sgtvt@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai” hoặc www.sgtvt.dongnai.gov.vn
khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi TTCNTT và TT Đồng Nai